Strona główna ikona Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Strefa wiedzy

Data: 02 - 01 - 2020
Preferencyjne składki ZUS

 

Abyś mógł podjąć działalność gospodarczą, musisz uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz zacząć wykonywać działalność gospodarczą od dnia złożenia wniosku o ten wpis. W niektórych przypadkach, aby podjąć i wykonywać działalność gospodarczą, musisz także uzyskać koncesję albo wpis do rejestru działalności regulowanej i zezwolenie.

Ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej obejmujemy również osoby, które prowadzą tę działalność na podstawie przepisów szczególnych. Na przykład jeżeli jesteś komornikiem, to w myśl ustawy o komornikach sądowych w zakresie ubezpieczeń społecznych stosuje się do Ciebie przepisy, które dotyczą osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. (do ubezpieczeń społaecznych nalezy zgłosić sie na odpowiednich drukach ZUS ZUA LUB ZUS ZZA)

 

Ważne!

Nie jest działalnością gospodarczą tzw. działalność nieewidencjonowana. To działalność, której nie zgłasza się do CEIDG. Osoby, które wykonują taką działalność, nie podlegają ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Jak rozumieć określenia „osoba prowadząca pozarolniczą działalność” i „osoba współpracująca”.

Dla potrzeb ubezpieczeń społecznych ZUS uzna Cię za osobę prowadzącą działalność lub osobę współpracującą, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność (współpracujesz) i spełniasz poniższe warunki. Nie ma znaczenia, czy jesteś polskim obywatelem, czy obcokrajowcem. Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność Traktujemy Cię jak osobę, która prowadzi pozarolniczą działalność, jeśli:

 • wykonujesz pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców [zgodnie z definicją Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.)] lub innych przepisów szczególnych,
 • jesteś twórcą lub artystą,
 • prowadzisz działalność w zakresie wolnego zawodu: 
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • prowadzisz publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie Prawa oświatowego.
 • jesteś osobą fizyczną i prowadzisz zorganizowaną działalność zarobkową we własnym imieniu i w sposób ciągły,
 • jesteś wspólnikiem spółki cywilnej. Pozarolniczą działalność gospodarczą musisz prowadzić również jeśli chcesz skorzystać z tzw. małego ZUS/małej działalności gospodarczej. (opłacać niższe składki).

 

ZUS nie uzna Cię za osobę, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą,

gdy masz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale korzystasz z tzw. ulgi na start. Wówczas, nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym przez maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym faktycznie rozpocząłeś działalność gospodarczą. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wliczasz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli przypada w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczasz.

 

Przykład 1

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą od 5 maja 2019 roku. Spełnia warunki do „ulgi na start”. Prawo, aby nie opłacać składek, straci 30 listopada 2019 roku. Pierwsze składki na ubezpieczenia społeczne będzie musiał obowiązkowo opłacić za grudzień 2019 roku.

 

Z „ulgi na start” mogą skorzystać wszyscy lub niektórzy wspólnicy spółki cywilnej. Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, gdy będziesz korzystać z „ulgi na start”, zawieszenie nie przerwie biegu 6 miesięcy.

 

Przykład 2

Pan Paweł korzysta z „ulgi na start” od 1 czerwca 2019 roku. Po miesiącu – czyli od 1 lipca 2019 roku – zawiesza działalność do 31 sierpnia 2019 roku. Po wznowieniu działalności ma prawo do „ulgi na start” jeszcze przez 3 miesiące.

 

Możesz zrezygnować z „ulgi na start”, zanim upłynie 6 miesięcy, i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Jednak wówczas kolejny raz będziesz mógł z niej skorzystać dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia lub zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Przykład 3

Pani Anna korzysta z ulgi na start” przez 2 miesiące: od 1 czerwca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku. Następnie od 1 sierpnia 2019 roku zgłasza się do ubezpieczeń społecznych, czyli rezygnuje z „ulgi na start”. Po kolejnych 2 miesiącach, od 1 października 2019 roku, chce cofnąć swoją decyzję o tej rezygnacji. Niestety, nie może już skorzystać z „ulgi na start”, ani wstecznie (od 1 sierpnia 2019 roku), ani na bieżąco (od 1 października 2019 roku).

Jeżeli korzystasz z „ulgi na start” bądź prowadzisz „działalność nieewidencjonowaną” przedstawione niżej informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych Cię nie dotyczą.

 

Ponadto przepisy Prawa przedsiębiorców nie mają do Ciebie zastosowania, jeśli:

 • prowadzisz działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  
 • jesteś rolnikiem i wynajmujesz pokoje, sprzedajesz posiłki domowe i świadczysz w gospodarstwie inne usługi związane z pobytem turystów,  
 • jesteś rolnikiem i wyrabiasz jako producent mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego [Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 roku poz. 1159, z późn. zm.)], 
 • jesteś rolnikiem i prowadzisz sprzedaż [Art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1509, z późn.zm.)]

 

SKŁADKI ZUS obowiązkowe dla osób prowadzących działalność i współpracujących

 1. Ubezpieczenia społeczne

  1. emerytalne

  2. rentowe

  3. wypadkowe

  4. chorobowe – dobrowolne

 2. Ubezpieczenie zdrowotne

 3. Fundusz Pracy

 

Na jakich zasadach opłacasz składki, kiedy prowadzisz działalność (współpracujesz) 

 • Podstawą wymiaru składek jest kwota, od której opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe jest taka sama jak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli więc podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym np. od początku miesiąca, a do ubezpieczenia chorobowego przystąpisz w trakcie tego miesiąca, nie zmniejszasz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.
 • Kiedy ustalasz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, nie stosujesz ograniczenia górnej rocznej podstawy wymiaru składek, które obowiązuje dla podstawy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 

Przedsiębiorcy z reguły wybierają składki od najniższej możliwej podstawy, uwzględniając ustawienie dotyczące zapłaty dobrowolnej składki chorobowej i preferencyjnych składek dla nowych firm.

Składka na ubezpieczenie chorobowe, dająca prawo do zasiłku chorobowego w przypadku choroby, jest dobrowolna. W dowolnym momencie prowadzenia działalności można przystąpić lub zrezygnować z ubezpieczenia chorobowego (za pomocą druku ZUA składanego do ZUS)

 

Preferencyjna podstawa wymiaru składek, jeśli zaczynasz działalność lub skończyłeś korzystać z „ulgi na start

Podczas pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności możesz płacić składki od preferencyjnej podstawy, jeśli spełnisz odpowiednie warunki. Kwota, którą zadeklarujesz, musi wynosić co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia [9].

Warunki, które musisz spełnić, aby mieć prawo do preferencyjnej podstawy, są następujące:

 • nie prowadzisz pozarolniczej działalności ani nie prowadziłeś jej w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej.

Masz prawo opłacać składki od preferencyjnej podstawy po 6 miesiącach „ulgi na start”, o ile spełniasz określone warunki. Z preferencyjnej podstawy możesz też skorzystać wcześniej, jeśli zrezygnowałeś z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy [Art. 18aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.]. Aby móc opłacać składki od preferencyjnej podstawy, musisz jednak spełnić te same warunki co osoby, które rozpoczynają działalność bez ulgi na start.

 

Ważne!

Współpracowałeś z kimś w ramach stosunku pracy, a obecnie robisz dla tej osoby to samo, ale w ramach swojej działalności? Niestety nie możesz skorzystać z preferencyjnej podstawy.

Warunek, abyś nie wykonywał działalności dla byłego bądź obecnego pracodawcy dotyczy nie tylko pierwszego dnia działalności, lecz całego 24-miesięcznego okresu. Oznacza to, że od dnia, w którym rozpoczniesz działalność na rzecz byłego pracodawcy, tracisz prawo do ustalania preferencyjnej podstawy. Dzieje się tak również wtedy, gdy moment ten nastąpi np. po kilku miesiącach, od kiedy rozpoczniesz działalność. Ponownie prawo to zyskujesz od dnia, w którym przestaniesz wykonywać działalność na rzecz byłego pracodawcy.

 

ZUS preferencyjny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

 

Schemat:

ubezpieczenia społeczne podstawa wymiaru 675,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia)

 • emerytalne

  • wymiar składki 19,52% 

   • wysokości składki emerytalnej = 131,76 zł

 • rentowe 

  • wymiar składki 8,00% 

   • wysokości składki rentowej = 54,00 zł

 • chorobowe 

  • wymiar składki2,45%

   • wysokości składki chorobowej = 16,54 zł

 • wypadkowe 

  • wymiar składki1,67% 

   • wysokości składki wypadkowej = 11,27 zł

Suma składek społecznych = 213,57 zł

Ubezpieczenia zdrowotne podstawa wymiaru 3803,56 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw)

 • zdrowotne 

  • wymiar składki 9,00% (do odliczenia od podatku dochodowego 7,75% podstawy wymiaru) 

   • wysokość składki zdrowotnej 342,32 zł (do odliczenia od podatku dochodowego 294,78 zł) 

Razem skadki ZUS = 555,89 zł

 

Opłacając preferencyjny ZUS przedsiębiorca nie ma obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy.

 

Jeśli zawiesisz działalność, nie wydłuży to okresu 24 miesięcy preferencyjnej podstawy – ani po „uldze na start”, ani jeśli rozpocząłeś działalność bez niej.

Skontaktuj się z kollor.pl« Wróć
Zapytanie ofertowe

Zostaw nam swoje dane. Skontaktujmy się z Tobą.
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.